ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРС НА МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ „ВДЪХНОВЕНИЕ“

С участието си във Фотоконкурса Участниците в него приемат условията на изложените по-долу официални правила на Фотоконкурса (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА.

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Фотоконкурса („Конкурса“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участник/ци“), включили се в него.

1.2. Организатор на Конкурса е „Мебели Виденов” ЕООД, ЕИК 206300273, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. "Ягода" № 6, email за контакт по въпроси свързани с Конкурса bgcollection@videnov.bg (по-долу за краткост „Организатор“ и/или „Виденов“). Конкурсът се реализира от „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 131350957 („Агенция“) по възлагане от Организатора.

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

2.1. Канкурсът се организира и провежда в сайта на Организатора на адрес www.videnov.bg/kolekciabulgarska

2.2. Настоящите правила се публикуват и са достъпни на посочената в т.2.1. интернет страница.

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

3.1. Конкурсът е с продължителност 4 седмици и се провежда в периода от 24.10.2022 г. до 20.11.2022 г., вкл.

3.2. Отделните подпериоди в срока на провеждане на Конкурса са както следва:

24.10.2022 г. – 30.10.2022 г. вкл.,

31.10.2022 г. – 06.11.2022 г. вкл.,

07.11.2022 г. – 13.11.2022 г. вкл. и

14.11.2022 г. – 20.11.2022 г. вкл.

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Конкурса, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на страницата по т.2.1.

РАЗДЕЛ 4. ОТГОВОРНОСТ.

4.1. Участието в Конкурса е доброволно. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие („Общите условия“).

4.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на страницата по т.2.1.

4.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Конкурса в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря към участниците само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Общи условия.

4.4. Участниците в Конкурса носят отговорност спрямо Организатора и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки материал („фотографско изображение/снимка“) публикуван или по друг начин използван от Участниците за участието им в Конкурса.

4.5. Участник в Конкурса се задължава да обезщети Организатора за претърпените от него вреди в случай, че Участник публикува или по друг начин използва материал, с което наруши приложимото законодателство, правата на Организатора, или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат, на което Организаторът претърпи вреди.

4.6. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Конкурса на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

4.7. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Конкурса, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради случайни събития по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

4.8. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

4.9. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Конкурса при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА.

5.1. В Конкурса не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители пряко ангажирани с провеждане на Конкурса, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5.2. Участник в Конкурса може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 5.1., което е изпълнило изискванията на т.6.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

5.3. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на стока/услуга предлагана от Организатора и/или трето лице.

5.4. С факта на включването си в Конкурса Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в него.

5.5. Не се допуска регистрация с фалшиви данни/материали и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

5.6. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да изключи от участие в Конкурса, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Конкурса и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Правила.

5.7. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали (снимки) и съдържащи се в тях данни, подадени от тях при участието им, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и права на всички такива данни/материали. Участниците нямат право да публикуват материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата, на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на закона или няма отношение към темата на Конкурса и изискванията за съдържанието на снимката. Участниците не могат да публикуват материали с комерсиално съдържание. С включването си в Конкурса, всеки участник дава своето изрично съгласие изпратената от него снимка да бъде публикувана от Организатора в сайта на Конкурса по т.2.1. или в профилите на Организатора в социалните мрежи и канали с цел промотиране/отразяване на Конкурса. С регистрацията в сайта и прикачване на снимката всеки участник декларира и гарантира, че той е автор на снимката, както и че е получил съгласието на заснетите лица (ако има такива) за използването й в и съобразно правилата на Конкурса.

5.8. Организаторът си запазва правото да премахва публикувани материали, чието съдържание е в противоречие с изискванията на т.5.7., както и да изключва от участие в Конкурса лицата, които са ги публикували.

5.9. Участниците отстъпват изключителното авторско право на Организатора да използва спечелилите награди фотографии, както и да ги възпроизвежда, разпространява в печатни материали, публикува, показва, включително по електронен път така и по всички рекламни канали, които притежава (включително но неизчерпателно Facebook, електронният си сайт, You tube, Instagram и т.н.).

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА.

6.1. Участник в Конкурса може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Конкурса по т.3.1. е:

  • • Посетило страницата по т.2.1.,
  • • Регистрирало се е за участие в Конкурса като е попълнило в регистрационната форма на страницата по т.2.1. следните данни: две имена (лично и фамилно име), телефон, адрес на електронна поща (email),
  • • прикачило своя авторска снимка на място или предмет/и, които могат да послужат като вдъхновение за създаване на дизайн на мебели/аксесоари към тях и е описало (според него) вдъхновение за дизайн на какво може да бъде изпратената от него снимка.

Участник, който е определен за победител от Конкурса, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански номер (ЕГН) с оглед данъчното облагане на предметните награди от Конкурса.

6.2. С факта на включването си в Конкурса всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбира, приело е и отговаря на условията и се задължава да спазва настоящите Правила и е предоставило доброволно необходимите лични данни.

6.3. В разпределението на наградите (избор на победители) участват всички лица, които отговарят на общите условия и които в периода на провеждане на Конкурса са:

1.Прочели и приели условията на Конкурса;

2.Изпълнили са изискванията по т.6.1.

6.4. Всеки участник има право на еднократно участие по реда на т.6.1., с една снимка в периода на провеждане на конкурса.

6.5. В случай, че лицето не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Конкурса като участник.

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА.

7.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Конкурса са общо 14 броя, от които:

Малки награди:

8 бр. Безжична тонколона Philips TAS2505B/00

4 бр. Слушалки с микрофон Apple Airpods (3rd Gen) w MagSafe Charging Case mme73 , Bluetooth , IN-EAR (ТАПИ)

Голяма награда:

2 бр. Смартфон Apple iPhone 12 64GB Black mgj53 , 64 GB.

7.2. Наградите се осигуряват от Организатора.

7.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

7.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на победител, който не може да използва наградата си поради загубване и/или унищожаването й, настъпили след нейното предаване по раздел 9.

7.5. В случай, че броят на участниците в Конкурса е по-малък от броя на предвидените награди съобразно условията на раздел 8, както и в хипотезата на т.8.5., т.8.10 и т.9.4, същите остават неразпределени/нераздадени.

РАЗДЕЛ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ ЗА МАЛКИ НАГРАДИ И ГОЛЯМА НАГРАДА.

Определяне на победители за малки награди.

8.1. След изтичане на всеки един подпериод по т.3.2., на следващия ден (31.10.2022 г., 07.11.2022 г., 14.11.2022 г. и 21.11.2022 г.) се избират трима победители за разпределение на малките награди сред участниците, които са се включили в Конкурса и които отговарят на условията на Конкурса.

Победителите от всеки един подпериод са трима, като малките награди, които се раздават на победители, за всеки един подпериод са:

два броя безжична тонколонка Philips

един брой слушалки Airpods и

8.2. Изборът на тримата победители за всеки един подпериод на Конкурса се извършва измежду участниците включили се в конкурса до момента на всяко едно теглене за съответния подпериод, чрез томбола на случаен принцип от двама представители определени от Организатора. Изборът се извършва чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип - https://commentpicker.com/. Представителите на Организатора съставят протокол за извършения избор на победителите и вида на наградата, която са спечелили.

  • • С цел избягване на всякакво съмнение всеки участник има право да бъде еднократно избран за победител и да получи само една от малките награди (независимо от нейния вид). В случай, че участник бъде изтеглен повторно за победител за малка награда, този избор не се взема предвид и на негово място се избира друг участник.
  • • С цел избягване на всякакво съмнение, наградите се разпределят между тримата победители по реда на изтеглянето им при спазване на следната поредност:

1.Разпределение на две награди безжична тонколонка Philips

2.Разпределение на награда слушалки Airpods

8.3. Имената на Участниците избрани за Победители за всеки един подпериод на Конкурса се обявяват в страницата по т.2.1. на Организатора.

8.4. Освен обявяването на победителите в посочената в т.2.1. страница, Организаторът се свързва с всеки един от победителите чрез изпращане на съобщение на имейла на участника, с който последния се е регистрирал за Конкурса.

8.5. Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.8.4. в срок до 5 работни дни от получаването му като посочи необходимите данни за доставяне на наградата (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт). Ако определеният победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата.

Определяне на победители за голяма награда.

8.6. След изтичане на периода на провеждане на Конкурса, на следващия ден (21.11.2022 г.) се избират двама победители за разпределение на голямата награда сред участниците, които са се включили в Конкурса в периода на провеждането му и които отговарят на условията на Конкурса.

Победителите, които ще бъдат определени за целия период на Конкурса са двама, съобразно броя на голямата награда (2 бр. Смартфон Apple iPhone 12 64GB Black mgj53 , 64 GB).

8.7. Изборът на двамата победители се извършва възоснова на преценка на жури в състав Нели Митева, Хроме и MZK, което оценява художествено-творческите качества на всички снимки, на всички участници включили се в Конкурса и съобразно съответствието им с темата на Конкурса. Имената на лицата, избрани за победители се вписват в протокол, който се подписва от членовете на журито.

С цел избягване на всякакво съмнение участник, който е бил избран на случаен принцип за победител за малка награда може да бъде обявен за победител по оценка на журито и да получи голяма награда.

8.8. Имената на Участниците избрани за Победители за голямата награда се обявяват в страницата по т.2.1. на Организатора.

8.9. Освен обявяването на победителите в посочената в т.2.1. страница, Организаторът се свързва с всеки един от победителите чрез изпращане на съобщение на имейла на участника, с който последния се е регистрирал за Конкурса.

8.10. Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.8.9. в срок до 5 работни дни от получаването му като посочи необходимите данни за доставяне на наградата (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт). Ако определеният победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата.

РАЗДЕЛ 9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КОНКУРСА.

9.1. Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.8.5. и т.8.10. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Конкурса или по изключение от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта, а Пълномощникът и копие от пълномощното.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

9.3. При получаването на наградата си всеки победител или негов пълномощник подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно наградата (три имена и единен граждански номер - ЕГН).

9.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи каквато и да било компенсация или заплащане на обезщетение за вреди за това.

9.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху получената награда се заплаща от Организатора.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА.

10.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Конкурса, когато причината за това са обстоятелства извън контрола на Организатора, като информира за това участниците чрез страницата по т.2.1. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Конкурса.

10.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1., където първоначално са били публикувани.

РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Включвайки се в настоящия Конкурс, участниците предоставят информирано съгласие личните им данни, предоставени за участието им в Конкурса и при определянето им за победители, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора/Агенцията за цели свързани с участието им в Конкурса (администриране на провеждането на Конкурса и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда, както и с оглед данъчното третиране на предметната награда. С приемането на настоящите общи условия, участниците дават своето съгласие да получават на посочените от тях имейли при регистрацията маркетингови съобщения (newsletter) от Организатора, съдържащи търговска информация, отнасяща се до продуктите и/или услугите на Организатора. Получателят може по всяко време и без да посочва причина, да се откаже от получаване на такива съобщения като натисне върху препратката за деактивиране, съдържаща се във всяко електронно съобщение, отправено до него.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците/победителите се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в Конкурса/получаване на наградите и съобщения (newsletter). Личните данни на победителите - три имена и ЕГН, се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство.

11.3. С участието в Конкурса участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679(ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

11.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Конкурса, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

11.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Конкурса ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Конкурса.

11.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

11.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

11.8. Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат съхранявани до 6 месеца от приключване на Конкурса. Личните данни на победителите от Конкурса ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Конкурса, освен личните данни за три имена и ЕГН, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява съгласно данъчното законодателство.

11.9. С участието си в Конкурса участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

11.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

11.11. По всички въпроси свързани с настоящия раздел Участниците могат да поучат повече информация и да се свържат с Организатора на посочения адрес bgcollection@videnov.bg

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Настоящите Правила са достъпни в страницата на Организатора по т.2.1. за периода на провеждане на Конкурса и уреждане на последиците свързани с провеждането му.

12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Конкурса и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Конкурса, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

12.4. Настоящите Правила влизат в сила от датата посочена за начало на Конкурса и важат за целия период на провеждане на Конкурса и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с него.